Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (TUNERSHOP GmbH) za
pośrednictwem strony internetowej www.tunershop.pl. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki
umów nie znajdują zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być
w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną
działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów .

(2) Z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem
internetowego systemu koszyka produktów na warunkach podanych w opisie tego artykułu.

(3) Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta za pośrednictwem internetowego systemu koszyka w sposób następujący:
Planowane do zakupu towary są zbierane w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku w panelu nawigacyjnym można wyświetlić
„koszyk” i w każdej chwili wprowadzić do niego zmiany.
Po przejściu do strony „Kasa” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki jeszcze raz na zakończenie na stronie
podsumowującej zostaną wyświetlone wszystkie dane dotyczące zamówienia.
Jeżeli jako rodzaj płatności wybiorą Państwo system płatności natychmiastowej (np. PayPal / PayPal Express, płatności Amazon, przelew
natychmiastowy), znajdą się Państwo albo na stronie przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym albo na stronie internetowej
oferenta systemu płatności natychmiastowej. W przypadku przekierowania do danego systemu płatności natychmiastowej należy dokonać tam odpowiedniego wyboru lub wprowadzenia
swoich danych. Na koniec na stronie internetowej oferenta systemu płatności natychmiastowej lub po powrotnym przekierowaniu do naszego
sklepu internetowego wyświetlone zostaną dane zamówienia w formie przeglądu zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia informacji podanych w przeglądzie zamówienia, ich zmiany
(także poprzez funkcję „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.Wraz z wysłaniem zamówienia za pomocą przycisku
„kupuję” deklaruje Pan/Pani wiążące prawnie przyjęcie oferty, w wyniku czego zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.

(4) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową,
częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór
wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

(3) Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, znajdują dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:

a) Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy
stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na
zabezpieczenie.

b) Mogą Państwo sprzedać towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takim wypadku jednak, na mocy
niniejszej mowy cedujecie na nas Państwo wszelkie roszczenia przysługujące Państwu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, zaś my tę
wierzytelność przyjmujemy. Są Państwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelności. W przypadku nieuregulowania przez Państwa
należności, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelności.

c) W przypadku połączenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszą własność, nabywamy udział we współwłasności nowej
rzeczy, którego wysokość obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do którego zastrzeżono naszą własność do
wartości pozostałych rzeczy w chwili ich połączenia lub pomieszania.

d) Zobowiązujemy się, na Państwa żądanie, zwolnić towar z przysługujących nam zabezpieczeń, jeśli ich realna wartość przekracza 110%
wartości zabezpieczonego roszczenia. Przysługuje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeń zostaną zwolnione.

§ 4 Rękojmia

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania
widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych
zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.

(3) Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą, niezależnie od powyższych regulacji gwarancyjnych, obowiązują poniższe ustalenia:

a) Przyjmuje się, że właściwość rzeczy stanowią tylko nasze własne dane i opis produktu producenta. Nie stanowią jej natomiast pozostałe
reklamy, publiczne zapewnienia i deklaracje producenta.

b) W przypadku towarów wadliwych gwarantujemy według własnego uznania naprawę lub dodatkową dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie
powiedzie się, mogą Państwo, według wyboru, żądać obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Po drugiej bezsskutecznej próbie usunięcia
wady, uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się, jeżeli nic innego nie wynika w szczególności z rodzaju rzeczy lub wady albo innych
okoliczności. W przypadku usunięcia wady nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia wyższych kosztów, które powstały w związku z
dostarczeniem rzeczy do innego miejsca niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że dostarczenie nie jest zgodne z zamierzonym
zastosowaniem produktu.

c) Prawo rękojmi wygasa po upływie roku od doręczenia Państwu towaru. Skrócony termin nie obowiązuje:

- w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód związanych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub
uszczerbkiem na zdrowiu, a także innych szkód powstałych w wyniku umyślnego czynu lub na skutek rażącego niedbalstwa;
- w przypadku zatajenia przez nas braków celem oszustwa lub przejęcia gwarancji za właściwości przedmiotu;
- w przypadku przedmiotów, które zostały użyte w konstrukcji zgodnie z przeznaczeniem i spowodowały jej uszkodzenie;
- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, jakie przysługują Państwu w związku z prawami z tytułu wad.

§ 5 Wybór prawa, miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu
(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to
ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w
drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) W przypadku, jeżeli nie są Państwo konsumentem, lecz przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym
majątekiem odrębnym, miejscem wykonania umowy jest nasz siedziba, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny
właściwy dla naszej siedziby.
Ta sama zasada znajduje także zastosowanie w przypadku, gdy właściwym dla Państwa sądem według przepisów o właściwości ogólnej nie
będzie sąd w Niemczech ani w Unii Europejskiej lub, gdy miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu w chwili wnoszenia pozwu jest
nieznane. Nie narusza to prawa do wyboru innego sądu, który byłby właściwy miejscowo na mocy przepisów prawa.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.


II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość Sprzedawcy

TUNERSHOP GmbH
Zum Kugelfang 21
95119 Naila
Niemcy
Telefon: 09282-963920
E-Mail: info@tunershop.pl


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie
https://ec.europa.eu/odr

2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na
podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (część I.)

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język polski.

3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować
tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść
zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną
Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

4. Kodeksy dobrych praktyk

4.1 Przestrzegamy kryteriów jakości Käufersiegel określonych przez firmę Händlerbund Management AG - do wglądu na
stronie: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf

5. Główne cechy towarów lub usług

Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.

6. Ceny i sposoby płatności

6.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne
podatki.

6.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w
opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej
ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną
wysyłką.

6.3 Jeżeli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą wystąpić niezależne od nas koszty dodatkowe, jak np. opłaty
celne, podatki lub opłaty za przekazy pieniężne (opłaty za przelew, wymianę waluty w instytucjach kredytowych). Państwo są zobowązani do
pokrycia tych kosztów.

6.4 Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz
płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

6.5 Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.6 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1 Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie
internetowej lub w danej ofercie.

7.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego
uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy
przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru
przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.
W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące „Rękojmi” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach
Handlowych (część I).

Powyższy regulamin oraz informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są
nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tego tekstu i
przejmuje odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod
adresem: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service


ostatnia aktualizacja: 27.10.2020